วางแผนการเงิน

วางแผนการเงิน คือ อะไร

การวางแผนการเงินไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดทำงบประมาณ รายรับรายจ่าย การออมเงิน หรือการกำหนดกลยุทธ์สำหรับ การลงทุนเท่านั้น การวางแผนการเงิน คือ กระบวนการการในการจัดทำแผนบริหารจัดการเรื่องการเงินส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามลำดับความสำคัญที่ต้องการได้
เป้าหมายสำคัญต่างๆในชีวิต ได้แก่ การซื้อบ้าน การสมรส ทุนการศึกษาบุตร การจัดการความเสี่ยงสำหรับตนเอง และครอบครัว การเกษียณอายุ การลงทุน การวางแผนมรดก การวางแผนภาษี รวมถึงการมีเงินทุนเพื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ เป็นต้น

ประโยชน์การวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินช่วยให้คุณสามารถกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงิน การพิจารณาตัดสินใจเรื่องการเงินในแต่ละเรื่องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายชีวิตจะช่วยให้คุณทราบถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้น และระยะยาวที่ อาจส่งผลต่อเป้าหมายชีวิต ดังนั้น คุณจึงสามารถปรับเปลื่ยนเป้าหมายชีวิตให้เข้ากับสถานการณ์ส่วนตัวที่เปลื่ยนแปลงไป และช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายชีวิตตามที่ต้องการได้

นักวางแผนการเงิน คือใคร

นักวางแผนการเงินสามารถให้คำแนะนำว่าคุณต้องทำสิ่งใดบ้าง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ต้องการ โดยใช้กระบวนการวางแผนการเงิน เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมสถานะทางการเงินของคุณ และให้คำแนะนำกลยุทธ์การวางแผนการเงินแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับคุณ ซึ่งได้แก่ การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย การออมเงิน ภาษี การลงทุน การประกันชีวิต และการเกษียณอายุ ทั้งนี้ นักวางแผนการเงินอาจให้บริการวางแผนการเงินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง แต่จะให้คำแนะนำโดยพิจารณาสถานะทางการเงินในภาพรวมของลูกค้า ทำให้นักวางแผนการเงินแตกต่างจากที่ปรึกษาการเงินทั่วไปที่อาจมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเงินเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ผลิตนักวางแผนการเงิน CFP® และ ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ ที่มีความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ให้บริการวางแผนการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิตามมาตราฐานสากล ได้แก่ ผ่านอบรมและการสอบมีประสบการณ์การทำงาน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์

นักวางแผนการเงิน CFP® มีหน้าที่ให้คำแนะนำ และวางแผนการเงินที่ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารกระแสเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนภาษีและภาษี รวมทั้งการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ

ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านการวางแผนการลงทุน และ/หรือด้านการวางแผนประกันชีวิต และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

Leave a Reply

%d bloggers like this: