Home

คุณมีความตระหนักถึงการเตรียมเงินเพื่อยามเกษียณอย่างเป็นสุขแล้วหรือยัง?

โปรแกรมช่วยวางแผนการเงินอย่างง่าย


คุณค่าที่เราภาคภูมิใจ

คนไทยส่วนใหญ่ ไม่มีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณ พวกเค้าไม่ได้วางจะล้มเหลว แต่ล้มเหลวในการวางแผน

สร้างความตระหนักรู้ ตะหรักคิด ลงมือวางแผนการเงินเพื่อให้ยามเกษียณอย่างเป็นสุข ด้วยระยะเวลา 1 วัน ผู้รับประโยชน์ 80 คน

ราสร้างสรรค์สังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

เราเป็นผู้ช่วยนำพาให้ผู้คนบรรลุเป้าหมายทุกช่วงวัยของชีวิต มีความสุขและ มีความสงบสุขทางจิตใจด้วยการวางแผนการเงิน


บริการของเรา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวางแผนเกษียณอายุอย่างเป็นสุข

หน่วยงาน/องค์กร ที่เห็นความสำคัญการสร้างความตะหนักรู้ ตะหนักคิด และลงมือปฏิบัติ เพื่อให้บุคคลากรได้มีการเตรียมพร้อมให้มีความสุขในการทำงาน และเมื่อเกษียณไปก็มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จะให้ทีมเราไปสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าของการวางแผนเงิน

วางแผนการเงิน

ทีมงานนักวางแผนการเงิน CFP® พร้อมให้คำปรึกษา สร้างสรรค์แผนการเงิน และดูแลให้คำแนะนำให้ท่านบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงของชีวิต เช่น วางแผนการศึกษาบุตร วางแผนลงทุน วางแผนแต่งงาน วางแผนเกษียณ วางแผนมรดก วางแผนส่งมอบธุรกิจ เป็นต้น

จัดหาสินค้าทางการเงิน

การเลือกสินค้าทางการเงิน เช่น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย กองทุนรวม เป็นต้น ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงิน ความสามารถในการรับความเสี่ยง ความสำคัญของเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจเพื่อให้แผนการเงินบรรลุตามเป้าหมาย

ร่วมงานกับเรา

หากคุณต้องการให้ทุกครอบครัวที่คุณรู้จักมีการวางแผนการเงิน มีการลงมือปฏิบัติตามแผน มีการเลือกที่สินค้าทางการเงินที่เหมาะสมตามแต่ละเป้าหมาย คุณสามารถจัดสรรเวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม มีรายได้เติบโตตามความสามารถ เรายินดีที่จะทำฝึกฝน อบรม และชี้นำแนวทางในประกอบวิชาชีพ นักวางแผนการเงิน

ติดต่อเรา

โทร

06-1519-4636

อีเมล์

sharing@assurewealth.co.th

Line Official

@assurewealth

Facebook

Assurewealth.thailand