เพื่อนร่วมทาง ในการวางแผนการเงิน ให้บรรลุเป้าหมายของชีวิต
AssureWealth
... AssureWealth

ข้อมูลผู้วางแผน

ข้อมูลผู้วางแผน

ชื่อของท่าน
อายุของท่าน

งบดุล

งบดุล

สินทรัพย์

สินทรัพย์สภาพคล่อง

เงินสด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
บัญชีเงินฝากประจำ
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์
กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
ทองคำรูปพรรณ
รวมสินทรัพย์สภาพคล่อง

สินทรัพย์เพื่อการลงทุน

พันธบัตร/หุ้นกู้
หุ้นบุริมสิทธิ์
หุ้นสามัญ
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมหุ้น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมผสม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เงินออมเพื่อวัยเกษียณอื่นๆ
ตราสารอนุพันธ์
มูลค่าเงินสดในกรมธรรม์ประกันชีวิต
อสังหาริมทรัพย์
ทองคำ
หุ้นในส่วนที่เป็นเจ้าของ
เงินลงทุนอื่นๆ
รวมสินทรัพย์ลงทุน

สินทรัพย์ใช้ส่วนตัว

เครื่องประดับ
รถยนต์
บ้านที่อยู่อาศัย
ของสะสมมีราคา
รวมสินทรัพย์ใช้ส่วนตัว

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร
รวมสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์รวม

หนี้สิน

หนี้สินระยะสั้น

หนี้บัตรเครดิต
หนี้เงินกู้ระยะสั้น
หนี้สินระยะสั้นอื่นๆ
รวมหนี้สินระยะสั้น

หนี้สินระยะยาว

สินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
หนี้สินระยะยาวอื่นๆ
รวมหนี้สินระยะยาว

หนี้สินรวม

ความมั่งคั่งสุทธิ

รายรับ

เงินเดือน
โบนัส
ดอกเบี้ย
เงินปันผล
ค่านายหน้า
ค่าเช่าอสังหาฯ
รายได้จากการขายสินทรัพย์
รายได้อื่นๆ

รวมรายรับ

รายจ่าย

ค่าใช้จ่ายคงที่

เงินผ่อนชำระงวดหนี้สินคงค้างรายเดือน
ค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรายปี
ค่าเบี้ยประกันรถยนต์รายปี
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยรายปี
ค่าส่วนกลางหมู่บ้านต่อเดือน
ประกันสังคมต่อเดือน
เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อปี
รวมค่าใช้จ่ายคงที่

ค่าใช้จ่ายผันแปร

ค่าอาหาร
ค่าอุปโภค
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าโทรศัพท์
ค่านันทนาการ
ภาษีบุคคลธรรมดา
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
ภาษีดอกเบี้ยตราสารหนี้
ภาษีเงินปันผล
ภาษีรถยนต์
ภาษีอื่นๆ
ค่าน้ำมัน
ค่าดูแลรักษารถยนต์
ค่ารถโดยสารสาธารณะ
ค่าแม่บ้าน
ค่ารักษาพยาบาล
บริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายผันแปร

ค่าใช้จ่ายออม/ลงทุน

เงินลงทุน
เงินออมวัยเกษียณ
เงินออมกองทุน RMF
รวมค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุน

รวมรายจ่าย

กระแสเงินสดสุทธิ

อัตราส่วนทางการเงิน

การสร้างความมั่งคั่ง

การสร้างความมั่งคั่ง

วางแผนการออม

ตั้งใจออมเดือนละ
รวมออมปีละ
อัตราผลตอบแทน
ออมเงินเป็นระยะเวลากี่ปี

วางแผนใช้จ่าย

ลดค่าใช้จ่ายเดือนละ
รวมลดได้ปีละ
เอาเงินไปลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทน
ทำประจำเป็นระยะเวลากี่ปี

วางแผนหนี้สิน

คุณทำทะเบียนหนี้สินแล้วหรือยัง?

 • 1.ทำการย้ายหนี้จากนอกระบบเข้าสถาบันการเงินที่เป็นธรรม
 • 2.จัดลำดับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกเรียกเก็บชำระที่สูงสุดก่อน
 • 3.ทำการรวมหนี้จากหลายแหล่งเข้ามาเป็นยังสถาบันการเงินที่สนับสนุนการแก้ไขหนี้มีอัตราดอกเบี้ยที่ถุกกว่าเดิม
 • 4.ทำการลดยอดผ่อนชำระต่อเดือน เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงกับการดำรงชีพ ยืดระยะเวลาการผ่อนชำระให้ยาวขึ้น
 • 5.ประกันคุ้มครองหนี้สินเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดภาระหากผู้กู้เสียชีวิตก่อนวันอันควร ภาระหนี้สินบางส่วนจะได้ไม่ตกทอดมายังทายาท

แต่หากมีสภาพคล่องให้รีบดำเนินการชำระหนี้เงินต้นให้เร็วที่สุด แต่หากสถานการณ์เข้าขั้นถึงฟ้องล้มละลาย ก็อย่ายอมแพ้ ทุกครั้งที่ล้มสำคัญว่าเริ่มต้นใหม่หรือไม่

Never Give Up!

เงินกู้จำนวน
หายอดกู้
ดอกเบี้ย%(ปี)
หาด/บ
ระยะเวลาชำระหนี้(ปี)
หาจำนวนปี
ผ่อนจ่ายเดือนละ
หาเงินผ่อน
ดอกเบี้ยจ่าย
เจ้าหนี้ได้เงินรวม

การปกป้องความมั่งคั่ง

การปกป้องความมั่งคั่ง

วางแผนประกัน

วางแผนประกัน

ทุนประกันคุ้มครองค่าใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีพของครอบครัว


ดึงข้อมูลจากงบดุล

รายได้ทีเกิดจากการทำงาน

เงินเดือน
เงินเดือนรวมทั้งปี
รายได้จากโบนัสและค่านายหน้า รวมทั้งปี
รวมรายได้ส่วนตัว

หากเสียชีวิตค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆจะไม่เกิดขี้น ได้แก่

เงินออมทั้งปี
ภาษีเงินได้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งปี
เงินประกันสังคมทั้งปี
ค่าใช้จ่ายอุปโภคทั้งปี
ค่าอาหารทั้งปี
ค่านันทนาการทั้งปี
ค่าเดินทางทั้งปี
ค่าเบี้ยประกันชีวิตทั้งปี
เงินผ่อนชำระงวดหนี้สินคงค้างทั้งปี
รวมค่าใช้จ่ายที่จะไม่เกิดขึ้นหลังเสียชีวิต
ค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว
จำนวนปีที่ต้องการให้ครอบครัวอยู่รอด เสมือนท่านยังอยู่
จะได้จำนวนเงินเพื่อคุ้มครองรายได้ของครอบครัว
โดยปกติรายได้ท่านเพิ่มขึ้นปีละ(%)
เพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้ถึง ... ปี ท่านต้องมีเงิน
ครอบครัวสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนต่อปี(%)
จำนวนเงินเพื่อครอบครัวคงเหลือ

มูลค่าทรัพย์สินปัจจุบัน

สินทรัพย์รวม (ยกเว้น บ้าน/รถ/ของสะสม)
ทุนประกันชีวิตส่วนตัว
ทุนประกันชีวิตกลุ่ม
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ท่านมีประกันสังคมหรือไม่
เงินสงเคราะห์ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต
เงินทำศพจากประกันสังคม
เงินคืนจากกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีในปัจจุบัน

ทุนประกันสุทธิ

ทุนประกันขั้นต่ำที่ควรให้ครอบครัวได้ปรับตัว 5 ปี

ทุนประกันคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ


ดึงข้อมูลจากงบดุล

รายได้ทีเกิดจากการทำงาน

เงินเดือน
เงินเดือนรวมทั้งปี
รายได้จากโบนัสและค่านายหน้า รวมทั้งปี
รวมรายได้ส่วนตัว

หากทุพพลภาพค่าใช้จ่ายที่จะไม่เกิดขี้น ได้แก่

เงินออมทั้งปี
ภาษีเงินได้
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งปี
เงินประกันสังคมทั้งปี
รวมค่าใช้จ่ายที่จะไม่เกิดขึ้นหลังทุพพลภาพ
รายได้คงเหลือตอนท่านยังเป็นปกติ
อายุปัจจุบัน
อายุขัย
จะได้จำนวนเงินเพื่อคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ
โดยปกติรายได้ท่านเพิ่มขึ้นปีละ(%)
เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้ถึง ... ปี ท่านต้องมีเงิน
ท่านสามารถลงทุนได้ผลตอบแทนต่อปี(%)
จำนวนเงินเพื่อการทุพพลภาพลดลงเป็น

คุณสามารถทำประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงที่มีการคุ้มครองการทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ
และประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ีมีการคุ้มครองการทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง มาใช้ในการคุ้มครองได้

ตัวอย่าง

ประกันการทุพพลภาพเนื่องจากอุบัตเหตุ วงเงิน 11 ล้านบาท เบี้ยประกัย 25,100 บาทต่อปี
ประกันคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง วงเงิน 5 ล้านบาท เบี้ยประกันเรื่มต้นที่ 20,000 บาทต่อปี

ประกันชีวิตมี
2 ชนิด ปันผล และไม่มีปันผล
3 ประเภท ได้แก่ สามัญ อุตสาหกรรม กลุ่ม
5 แบบพื้นฐาน สะสมทรัพย์ ตลอดชีพ ระยะชั่วระยะเวลา Universal Life และ Unit Link
สำหรับการซื้อเพื่อเน้นการคุ้มครองรายได้ครอบครัว ควรเป็นแบบประกันชั่วระยะเวลาที่ระยะเวลาคุ้มครอง เบี้ยถูก คุ้มครองสูงไม่มีเงินคืน
และ Unit Link ที่จัดให้มีการคุ้มครองสูงแต่การจัดสัดส่วนการลงทุนควรให้ความระมัดระวังเพราะไม่การันตีผลตอบแทนที่นำมาใช้คำนวณการรับประกันภัย
โดยต้องคำนึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันในแต่ละปี ให้เหมาะสมด้วย
สำหรับผุ้ที่ดูแลสุขภาพดีก็จะได้การรับประกันแบบมาตราฐาน หรือได้รับส่วนลดพิเศษ
แต่ท่านที่มีโรคประจำตัว น้ำหนักเกิน ครอบครัวมีประวัติโรคร้ายแรง จะถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย หรืออาจปฎิเสธการรับประกันได้

ตัวอย่าง ประกันแบบชั่วระยะเวลา 20 ปี

เพศชายอายุ 35 ปี ทุนประกัน 1 ล้านบาท เบี้ยประกันปีละ .... บาท
เพศหญิง 40 ปี ทุนประกัน 1 ล้านบาท เบี้ยประกันปีละ ..... บาท

- - - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ - - -

ประกันวินาศภัย

คุณโอนความเสี่ยงภัยให้บริษัทประกันภัยหรือยัง

- - - อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ - - -

วางแผนเกษียณอายุ

วางแผนเกษียณอายุ


ดึงข้อมูลจากงบดุล


คำนวณ

เพิ่มพูนความมั่งคั่ง

เพิ่มพูนความมั่งคั่ง

วางแผนลงทุน

วางแผนลงทุน

ทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน


1. ปัจจุบันท่านอายุ2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัว เป็นสัดส่วนเท่าใด


3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร


4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง


5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจาเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ


7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุน ในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร


9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด


10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทาอย่างไร

วางแผนภาษี(2018)

วางแผนภาษี(2018)

ข้อมูลผู้เสียภาษี


สถานภาพผู้มีเงินได้


สถานภาพการยื่นแบบ
ดึงข้อมูลจากงบดุล

ข้อ 1.เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(1),(2)

1.มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ ฯลฯ (รวมเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นจาก ตาม ข.5) A

หัก รายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

ข.1 เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท)
ข.2 เงินสะสม กบข.
ข.3 เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
ข.4 เงินที่ได้รับการยกเว้น
 • กรณีคนพิการที่มีอายุุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • กรณีคนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป (รวมถึงคนพิการ)
 • ข.5 เงินค่าชดเชยที่ได้ตามกฎหมายแรงงาน (กรณีนำมารวมคำนวณภาษี)
  รวม ข.1-ข.5 B
  3.มาตรา 40(2) ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่านายหน้า ฯลฯ C
  คงเหลือ 1-2+3 D
  หัก คชจ. ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 E
  คงเหลือ 4-5 F12

  ข้อ 2 เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(3)

  1.ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ค่าสิทธิอย่างอื่น เงินได้มีลักษณะ เป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรม นิติกรรม อย่างอื่น หรือคำ พิพากษาของศาล ฯลฯ A
  2.ค่าลิขสิทธิ์ B

  หัก รายการเงินได้ที่ได้รับการยกเว้น

  หัก คชจ. ร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ หักตามจริง
  คงเหลือ 4-5 D3

  ข้อ 3 เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(4)

  1.ดอกเบี้ย ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคา A ซื้อตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ ซึ่งผู้รับ เป็นผู้ทรงคนแรก (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 15)
  2.เงินปันผลฯ  จากกองทุนรวม  ฯลฯ(เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10) B
  3.เงินปันผลฯ จากบริษัทต่างประเทศ C
  4.เงินปันผลฯ จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล D ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 10)
  5. เครดิตภาษีเงินปันผลตาม 4.* E
  6.อื่นๆ F
  รวม (1. ถึง 6.) ยกไปรวมใน G4

  ข้อ 4 เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(5)

  1.การให้เช่าทรัพย์สิน ก.บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ หักค่าใช้จ่าย A
  หัก คชจ. ร้อยละ 30 หรือตามจริง
  2.การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/ซื้อขายเงินผ่อนฯ M
  หัก คชจ. ร้อยละ 20
  รวม

  ข้อ 5 เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(6)

  เงินได้จากวิชาชีพอิสระ ( (การประกอบโรคศิลปะ หักแบบเหมา 60% หรือหักตามจริง) / (กฎหมาย,วิศวกรรม,สถาปัตยกรรม,บัญชี,ประณีตศิลปกรรม หักแบบเหมา 30% หรือหักตามจริง))
  หัก คชจ. ร้อยละ...หรือตามจริง
  รวม

  ข้อ 6เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(7)

  เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนจัดหาสัมภาระในส่วนสำคัญ นอกจากเครื่องมือ A
  หัก คชจ. ร้อยละ 70 หรือตามจริง
  รวม

  ข้อ 7 เงินได้พึงประเมินมาตรา 40(8)

  1.เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอื่นๆ รวมทั้งขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมุ่งในทางการค้าหรือหากำ ไร
  เป็นเงินได้ของผู้มีเงินได้
  ของคู่สมรส
  หัก คชจ. ร้อยละ...หรือตามจริง
  2.เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์ (กรณีไม่ยอม ให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรารอ้ยละ 10.0 หรือยอมให้หักแต่ขอคืน หรือขอเครดิตภาษีที่ถูกหักไว้นั้น)
  3. เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะที่เลือกนำมารวมคำานวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ)
  ก. เป็นมรดกหรือได้รับโดยเสน่หา A
  หัก คชจ. ร้อยละ...หรือตามจริง
  ข.ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร D
  หัก คชจ. ร้อยละ...หรือตามจริง
  4. เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ I
  ราคาทุน
  เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
  5.เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืนให้กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
  ราคาทุน
  เงินส่วนต่างกรณีราคาขายมากกว่าราคาทุน
  6. เงินได้จากการให้หรือการรับ(โดยเลือกนำามารวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆเฉพาะส่วนที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา42 (26) (27) (28))
  ก.เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา42 (26) Q
  ข.เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะ/จากการให้โดยเสน่หาจากบุพการีตามมาตรา42 (27) R
  ค.เงินได้จากการอุปการะโดยเสน่หาเนื่องในพิธีตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีตามมาตรา42 (28) S
  รวมทั้งหมด

  รายการเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้ มุ่งในทางการค้าหรือหากำาไร และเลือกเสียภาษีโดย ไม่น่าไปรวมคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

  7. จำนวนเงินที่ได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
  ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและเห็นสมควร
  จำนวนปีถือครอง
  ภาษีที่ต้องชำระ
  ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
  ชำระภาษีเพิ่มเติม/ชำระไว้เกิน
  รวมทั้งหมด

  เงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย(รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย **H=A+B+C+D+E+F+G)

  ค่าลดหย่อน

  1. ผู้มีเงินได้ (60,000 บาท)
  2. คู่สมรส (60,000 บาท)

  หมายเหตุ : คู่สมรส ต้องไม่มีเงินได้ หรือ มีเงินได้แต่ยื่นภาษีร่วม

  3. ค่าฝากครรภ์และทำคลอด (ท้องละไม่เกิน 60,000 บาท)
  4. บุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรม (คนละ 30,000 บาท)
  5. ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดา/มารดา (ท่านละ 30,000 บาท)

  หมายเหตุ : บิดา/มารดา ต้องมีรายได้ในปีภาษีนั้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ มีลูกแค่คนเดียวที่ใช้สิทธิ์นี้ได้

  6. ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ/ทุพพลภาพ (ท่านละ 60,000 บาท)
  7. เบี้ยประกันสุขภาพบิดา/มารดาของผู้มีเงินได้ หรือคู่สมรส (ไม่เกิน 15,000 บาท)
  8.1 ค่าเบี้ยประกันชีวิต/เงินฝากที่มีประกันชีวิต/ประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ (ไม่เกิน 100,000 บาท)
  8.2 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ (ไม่เกิน 15,000 บาท)

  หมายเหตุ : รวมทั้ง 2 หมวด ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาท

  9. ค่าเบี้ยประกันบำนาญ (ไม่เกิน 15% ของเงินได้ สูงสุด 200,000 บาท)
  10. เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(ส่วนที่เกิน 10,000 บาทแรก)
  11. เงินสะสมกองทุนออมแห่งชาติ (ไม่เกิน 13,200 บาท)
  12. ค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ-RMF (ไม่เกิน 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท*)

  หมายเหตุ : ไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ / เงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ / เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

  13. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว-LTF (ไม่เกิน 15% ของเงินได้ สูงสุด 500,000 บาท)
  14. ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย (ไม่เกิน 100,000 บาท)
  15. เงินที่ได้จ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์ (บ้านหลังแรก*)

  หมายเหตุ : เฉพาะคนที่ซื้อบ้านหลังแรกระหว่าง 13 ต.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2559 คำนวณจาก มูลค่าอสังหาฯ (ไม่เกิน 3 ล้าน) x 20% / 5

  16. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ไม่เกิน 9,000 บาท)
  17. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง (ไม่เกิน 15,000 บาท)
  18.เงินลงทุนธุรกิจ Startup (ไม่เกิน 100,000 บาท)
  19.ค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิต (2 เท่าของที่จ่ายจริง)
  20.รวมลดหย่อนทั้งหมด

  การคำนวณภาษี

  1.เงินได้หลังจากค่าใช้จ่าย
  2.หัก ค่าลดหย่อนฯ
  3.คงเหลือ 1-2
  4.หัก เงินบริจาคสนับสนุน/การกีฬา/อื่นๆ (ไม่เกิน ร้อยละ 10 ข้อ 3)
  5.คงเหลือ 3-4
  6.หัก เงินบริจาค ( ไม่เกิน ร้อยละ 10 ข้อ 5)
  7.เงินได้สุทธิ 5-6
  8.ภาษีคำนวณจากเงินได้สุทธิ ตาม 7.
  9.ภาษีคำนวณจากเงินไดพ้ึงประเมินตั้งแต่60,000 บาทขึ้นไปคือร้อยละ 0.5ของรวมยอดเงินได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 1 ถึง ข้อ 7 1.ถึง 3. และ 6.
  10.ภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ(จำนวนที่ม่ีมากกว่าระหว่าง 8. กับ 9. เว้นแต่กรณี 9. คำนวณแล้วไม่เกิน 5,000 บาท ให้ชำระภาษีตาม 8.)
  11.ภาษีที่ต้องชำระจากใบแสดงเงินได้ฯ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
  12.รวมภาษีที่ต้องชำระ
  13.หักภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฯ
  14.ภาษีที่ชำาระเพิ่มเติม(เฉพาะกรณี 12. มากกวา่ 13.) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์
  15.หัก ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและเครดิตภาษี
  16.ชำระเพิ่มเติม / ชำระไว้เกิน

  มาวางแผนภาษีกันครับ

  พิมพ์เฉพาะรายงานภาษี

  undo

  ย้อนกลับ

  เป้าหมายทางการเงิน

  เป้าหมายทางการเงิน

  วางแผนการศึกษาบุตร

  วางแผนการศึกษาบุตร


  คำนวณ

  ส่งมอบความมั่งคั่ง

  ส่งมอบความมั่งคั่ง

  วางแผนมรดก

  วางแผนมรดก

  พินัยกรรม

  เริ่มต้นด้วยการทำทะเบียนสินทรัพย์ สินส่วนตัว สินสมรส หนี้สิน ทะเบียนญาติ ทำการระบุผู้จัดการมรดก ผู้ปกครองโดยชอบธรรมให้บุตรที่ยังเยาว์วัย
  ทำการเขียนพินัยแบบมือตนเองทั้งฉบับ หรือแบบพิมพ์พร้อมพยานลงชื่อพร้อมกัน 2 คน
  พยานห้ามเป็นผู้รับผลประโยชน์จากพินัยกรรม และทำมอบให้บุคคลที่ไว้วางใจ และปรับปรุงข้อมููลอย่างสมำ่เสมอ
  และสำหรับการพินัยกรรมแบบฝ่ายเมืองต้องนัดหมายนายอำเภอ / ผู้อำนวยการเขตในการดำเนินการต่อไป
  **ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ**


  **ตัวอย่างพินัยกรรมแบบธรรมดาทั้งฉบับ**


  **ภาษีมรดก**
  ×

  ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบที่ 1

  พินัยกรรม

  พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นวันที่.....เดือน.........พ.ศ...........ณ บ้านเลขที่ .......ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................

  ข้าพเจ้า............................................บัตรประชาชนเลขที่....................อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด................. ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคตตกได้แก่......................แต่ผู้เดียว

  พินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าทั้งฉบับ ได้ทำไว้ 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่...........อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่.............ขณะที่ทำพินัยกรรม ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติ และมิได้มีผู้ใดมาข่มขู่ หรือหลอกลวงให้ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว

  ลงชื่อ.....................................ผู้ทำพินัยกรรม
  (............................................)  หมายเหตุ :
  1.การทำทะเบียนทรัพย์สินและหนี้สินแนบจะช่วยลดภาระในค่าใช้จ่าย และเวลาในการสืบทรัพย์ เพื่อนำมาส่งมอบให้ผู้รับมรดก
  2.เอกสาร 1 ฉบับมอบให้ไว้กับคนที่เรารักและห่วงใย อีก 1 ฉบับเก็บไว้กับตนเอง
  3.ห้ามใช้การลายพิมพ์นิ้วมือ
  4.ปากกาที่ใช้เขียนควรเป็นด้ามเดียวกันทั้งฉบับ
  5.หากมีจุดแก้ไข ต้องเซ็นกำกับชื่อทุกจุด


  ×

  ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ แบบที่ 2

  พินัยกรรม

  พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นวันที่.....เดือน.........พ.ศ...........ณ บ้านเลขที่ .......ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................

  ข้าพเจ้า............................................บัตรประชาชนเลขที่....................อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด................. ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่า ขอเพิิกถอนคำสั่งและพินัยกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำก่อนหน้านี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด และขอทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อการตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/ นางสาว ................ เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า หากปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว ..........ถึงแก่กรรมพร้อมกันกับหรือก่อนหรือหลังข้าพเจ้าให้นาย/นาง/นางสาว...............เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป

  ข้อ 2.เงินสดในธนาคาร...........หมายเลขบัญชี.........ประเภทบัญชี........ ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 3.บ้านเลขที่...........ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 4.โฉนดที่ดินเลขที่..........เล่มที่...............แปลงที่ ..........ตั้งอยู่ที่........... ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 5.โฉนดที่ดินเลขที่..........เล่มที่...............แปลงที่ ..........ตั้งอยู่ที่........... ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 6.หุ้นของบริษัท........รายละเอียด.........จำนวน........ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 7. รถยนต์หมายเลขทะเบียน........ ยี่ห้อ.......... รุ่นปี...........ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 8. เครืื่องประดับต่างๆ เพชร ทอง ทองรูปพรรณ จำนวน .....ชิ้น แยกเป็นรายละเอียดดังนี้................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 9. พันธบัตรของสถาบันการเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสาร กองทุนรวมของสถาบันการเงินดังนี้

  สถาบันการเงิน....................หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่........
  สถาบันการเงิน....................หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่........
  สถาบันการเงิน....................หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่........

  ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 10. สลากออมสินหมายเลข..............ครบกำหนดวันที่............ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 11. สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่............ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 12. สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่............ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 13. พระพุทธรูป และพระเครื่อง ทุกองค์ ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 14. ทรัพย์สินอื่นๆ............................... ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 15.บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการงานศพของข้าพเจ้า ให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงให้ตกยังผู้รับมรดกของข้าพเจ้าตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น โดยให้นำเงินจากบัญชีในบัญชีธนาคาร..........หมายเลขบัญชี........ประเภทบัญชี.......มาใช้จ่ายดำเนินการ และหากมีส่วนเกินกว่ายอดเงินในบัญชีให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้พิจารณาว่าหักจากกองมรดกส่วนใดบ้าง อนึ่ง ถ้าผู้รับพินัยกรรมของข้าพเจ้าคนใดคนหนึ่งยังเป็นผู้เยาว์ ให้ปฏิบัติตาม ป.พ.พ. (ม.1687, ม.1692) ว่าด้วยเรื่องผู้ปกครองทรัพย์

  พินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้าเขียนด้วยลายมือของข้าพเจ้าทั้งฉบับ ได้ทำไว้ 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่...........อีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่.............ขณะที่ทำพินัยกรรม ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติ และมิได้มีผู้ใดมาข่มขู่ หรือหลอกลวงให้ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว

  ลงชื่อ.....................................ผู้ทำพินัยกรรม
  (............................................)  หมายเหตุ :
  1.การทำทะเบียนทรัพย์สินและหนี้สินแนบจะช่วยลดภาระในค่าใช้จ่าย และเวลาในการสืบทรัพย์ เพื่อนำมาส่งมอบให้ผู้รับมรดก
  2.เอกสาร 1 ฉบับมอบให้ไว้กับคนที่เรารักและห่วงใย อีก 1 ฉบับเก็บไว้กับตนเอง
  3.ห้ามใช้การลายพิมพ์นิ้วมือ
  4.ปากกาที่ใช้เขียนควรเป็นด้ามเดียวกันทั้งฉบับ
  5.หากมีจุดแก้ไข ต้องเซ็นกำกับชื่อทุกจุด

  ×

  ตัวอย่างพินัยกรรมแบบธรรมดาแบบที่ 1

  พินัยกรรม

  พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นวันที่.....เดือน.........พ.ศ...........ณ บ้านเลขที่ .......ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................

  ข้าพเจ้า............................................บัตรประชาชนเลขที่....................อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด................. ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมให้ทรัพย์สินของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/ นางสาว ................ เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า หากปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว ..........ถึงแก่กรรมพร้อมกันกับหรือก่อนหรือหลังข้าพเจ้าให้นาย/นาง/นางสาว...............เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป

  ข้อ 2.ทรัพย์สินทั้งหมด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจจุบัน และที่จะมีต่อไปในอนาคตยกให้แก่.นาย /นาง/นางสาว.....................แต่ผู้เดียว ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้เอง ส่วนอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่นาย/นาง/นางสาว.............

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติ และมิได้มีผู้ใดมาข่มขู่ หรือหลอกลวงให้ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

  ลงชื่อ.....................................ผู้ทำพินัยกรรม
  (............................................)

  ลงชื่อ.....................................ผู้เขียน /พิมพ์
  (............................................)

  ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้เข้าร่วมในการเป็นพยานในการทำพินัยกรรม และขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อข้างบนนี้ต่อหน้าข้าพเจ้าทั้ง 2 คนนี้พร้อมกัน

  ลงชื่อ.....................................พยาน
  (............................................)

  ลงชื่อ.....................................พยาน
  (............................................)  หมายเหตุ :
  1.การทำทะเบียนทรัพย์สินและหนี้สินแนบจะช่วยลดภาระในค่าใช้จ่าย และเวลาในการสืบทรัพย์ เพื่อนำมาส่งมอบให้ผู้รับมรดก
  2.เอกสาร 1 ฉบับมอบให้ไว้กับคนที่เรารักและห่วงใย อีก 1 ฉบับเก็บไว้กับตนเอง
  3.พยานต้องอยู่พร้อมกันในการเห็นการลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม
  4.ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมแบบต่างนั้น จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้
  5.บุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นพยานได้ ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ / บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้ง 2 ข้าง ุ
  6.ผู้ทำพินัยกรรมลงลามพิมพ์ลายมือชื่อแทนการลงลายมือชื่อก็ถือได้ว่าพยาน 2 คนได้รับรองการพิมพ์ลายนิ้วมือไปด้วยในตัว

  ×

  ตัวอย่างพินัยกรรมแบบธรรมดา แบบที่ 2

  พินัยกรรม

  พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นวันที่.....เดือน.........พ.ศ...........ณ บ้านเลขที่ .......ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................

  ข้าพเจ้า............................................บัตรประชาชนเลขที่....................อายุ......ปี อยู่บ้านเลขที่ ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด................. ได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นไว้ เพื่อแสดงเจตนาว่า ขอเพิิกถอนคำสั่งและพินัยกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำก่อนหน้านี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด และขอทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อการตายเกี่ยวกับทรัพย์สินของข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/ นางสาว ................ เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า หากปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว ..........ถึงแก่กรรมพร้อมกันกับหรือก่อนหรือหลังข้าพเจ้าให้นาย/นาง/นางสาว...............เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป

  ข้อ 2.เงินสดในธนาคาร...........หมายเลขบัญชี.........ประเภทบัญชี........ ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 3.บ้านเลขที่...........ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 4.โฉนดที่ดินเลขที่..........เล่มที่...............แปลงที่ ..........ตั้งอยู่ที่........... ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 5.โฉนดที่ดินเลขที่..........เล่มที่...............แปลงที่ ..........ตั้งอยู่ที่........... ..............ซอย..............หมู่ที่.............ถนน...............ตำบล /แขวง..............อำเภอ/เขต...............จังหวัด.................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 6.หุ้นของบริษัท........รายละเอียด.........จำนวน........ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 7. รถยนต์หมายเลขทะเบียน........ ยี่ห้อ.......... รุ่นปี...........ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 8. เครืื่องประดับต่างๆ เพชร ทอง ทองรูปพรรณ จำนวน .....ชิ้น แยกเป็นรายละเอียดดังนี้................ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 9. พันธบัตรของสถาบันการเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสาร กองทุนรวมของสถาบันการเงินดังนี้

  สถาบันการเงิน....................หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่........
  สถาบันการเงิน....................หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่........
  สถาบันการเงิน....................หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่........

  ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 10. สลากออมสินหมายเลข..............ครบกำหนดวันที่............ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 11. สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่............ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 12. สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. หมายเลข..............ครบกำหนดวันที่............ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 13. พระพุทธรูป และพระเครื่อง ทุกองค์ ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 14. ทรัพย์สินอื่นๆ............................... ยกให้แก่นาย/นาง/นางสาว ............ผู้เป็น.......... ของข้าพเจ้า

  ข้อ 15.บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการงานศพของข้าพเจ้า ให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าเสียก่อน ส่วนที่เหลือจึงให้ตกยังผู้รับมรดกของข้าพเจ้าตามที่ระบุดังกล่าวข้างต้น โดยให้นำเงินจากบัญชีในบัญชีธนาคาร..........หมายเลขบัญชี........ประเภทบัญชี.......มาใช้จ่ายดำเนินการ และหากมีส่วนเกินกว่ายอดเงินในบัญชีให้ผู้จัดการมรดกเป็นผู้พิจารณาว่าหักจากกองมรดกส่วนใดบ้าง

  อนึ่ง ถ้าผู้รับพินัยกรรมของข้าพเจ้าคนใดคนหนึ่งยังเป็นผู้เยาว์ ให้ปฏิบัติตาม ป.พ.พ. (ม.1687, ม.1692) ว่าด้วยเรื่องผู้ปกครองทรัพย์

  พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นไว้สองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้เอง ส่วนอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่นาย/นาง/นางสาว.............

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในเวลาที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะปกติ และมิได้มีผู้ใดมาข่มขู่ หรือหลอกลวงให้ข้าพเจ้าทำพินัยกรรมฉบับนี้แต่อย่างใด

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

  ลงชื่อ.....................................ผู้ทำพินัยกรรม
  (............................................)

  ลงชื่อ.....................................ผู้เขียน /พิมพ์
  (............................................)

  ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้เข้าร่วมในการเป็นพยานในการทำพินัยกรรม และขอรับรองว่าผู้ทำพินัยกรรมได้ลงลายมือชื่อข้างบนนี้ต่อหน้าข้าพเจ้าทั้ง 2 คนนี้พร้อมกัน

  ลงชื่อ.....................................พยาน
  (............................................)

  ลงชื่อ.....................................พยาน
  (............................................)  หมายเหตุ :
  1.การทำทะเบียนทรัพย์สินและหนี้สินแนบจะช่วยลดภาระในค่าใช้จ่าย และเวลาในการสืบทรัพย์ เพื่อนำมาส่งมอบให้ผู้รับมรดก
  2.เอกสาร 1 ฉบับมอบให้ไว้กับคนที่เรารักและห่วงใย อีก 1 ฉบับเก็บไว้กับตนเอง
  3.พยานต้องอยู่พร้อมกันในการเห็นการลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรม
  4.ผู้เขียน หรือพยานในพินัยกรรม รวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมแบบต่างนั้น จะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมนั้นไม่ได้
  5.บุคคลที่ไม่สามารถใช้เป็นพยานได้ ได้แก่ ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ / บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ / บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือตาบอดทั้ง 2 ข้าง ุ
  6.ผู้ทำพินัยกรรมลงลามพิมพ์ลายมือชื่อแทนการลงลายมือชื่อก็ถือได้ว่าพยาน 2 คนได้รับรองการพิมพ์ลายนิ้วมือไปด้วยในตัว

  AssureWealth-printReport

  ...

  ความมั่งคั่ง

  ...

  กระแสเงินสด

  ...

  รับความเสี่ยง

  ...

  แผนเกษียณ

  ข้อมูลพื้นฐาน
  ...

  -

  ...

  =

  ...
  ...

  - (

  ...

  +

  ...

  +

  ...

  ) =

  ...
  คำแนะนำอัตราส่วนทางการเงิน

  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  ...
  สัดส่วนการลงทุน

  ...
  แผนการบริหารเงิน

  ...
  ...
  แผนชำระหนี้

  ...
  แผนการการศึกษาบุตร

  ...
  แผนการเกษียณ

  ...
  แผนทุนประกันความคุ้มครองครอบครัว

  ...
  แผนทุนประกันทุพพลภาพ

  ...
  แผนภาษี

  ...
  สมมุติฐานรายงาน

  ...
  งบดุล

  ...
  รายรับ-รายจ่าย

  ...