วางแผนการเงิน

ข้อมูลที่นักวางแผนการเงิน CFP พึงเปิดเผยให้ลูกค้าทราบ

1.หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของ นักวางแผนการเงิน CFP และลูกค้าตามข้อตกลง

บทบาทของนักวางแผนการเงิน CFP

  • วิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้า
  • จัดทำแผนการเงินที่ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย และความต้องการตามลำดับความสำคัญ
  • ให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับเป้าหมาย และสถานะทางการเงินของลูกค้า

บทบาทของลูกค้า

  • ให้ข้อมูบเป้าหมาย และความต้องการ
  • เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของตนเอง และครอบครัว
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำ
  • แจ้งการเปลื่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญโดยทันที และเต็มใจที่จะดำเนินการตามแผนการเงินที่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.ข้อมูลคุณสมบัติของนักวางแผนการเงิน CFP

  • คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP บัตรประจำตัว นักวางแผนการเงิน CFP
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่น และใบอนุญาตที่นักวางแผนการเงิน CFP หรือบริษัทนายจ้างได้รับ
  • ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

3.ข้อมูลติดต่อของ นักวางแผนการเงิน CFP และบริษัทนายจ้าง

4.รายละเอียด และรูปแบบค่าตอบแทน และผลประโยชน์ที่นักวางแผนการเงิน CFP ได้รับ

5.หากนักวางแผนการเงิน CFP จำเป็นต้องนำข้อมูลของลูกค้าไปปรึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่น นักวางแผนการเงิน CFP จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และต้องได้รับความยินยิมจากลูกค้าก่อน

6.ข้อจำกัดของนักวางแผนการเงิน CFP ในการให้คำแนะนำ หรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน หรือประกันภัย ซึ่งอาจส่งผลต่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

7.รายละเอียดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้ากับนักวางแผนการเงิน CFP บริษัทนายจ้าง หน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่น เช่น การมีส่วนได้เสียของ นักวางแผนการเงิน CFP ในการแนะนำสินค้า และบริการทางการเงินของบริษัทซึ่งนักวางแผนการเงิน CFP เป็นพนักงาน หรือผู้ถือหุ้น เป็นต้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: