วางแผนการเงิน

6 ขั้นตอนในการวางแผนการเงิน

กระบวนการวางแผนการเงินประกอบด้วย 6 ขั้นตอนซึ่งกำหนดแผนการดำเนินการสำหรับนักวางแผนการเงินและลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้คุณได้สำรวจตนเอง กำหนดเป้าหมาย และทราบถึงสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

1.การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และกำหนดขอบเขตของข้อผูกพัน

นักวางแผนการเงินจะต้องอธิบายให้ผู้อ่านทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน สอบถามเป้าหมายและความต้องการของคุณ รวมทั้งจัดลำดับเป้าหมายและความต้องการดังกล่าว และประเมินว่านักวางแผนการเงินจะสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย และความต้องการได้หรือไม่

2.การรวบรวมข้อมูลลูกค้า

นักวางแผนการเงินจะสอบถาม และต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านการสัมภาษณ์ และขอเอกสารเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ ได้แก่ รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์และหนี้สิน และเป้าหมายและความต้องการทั้งหมดทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของผู้อ่าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนการเงิน

3.การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า

นักวางแผนการเงินจะต้องวิเคราะห์ ข้อมูลสถานะทางการเงินในปัจจุบันของคุณ ทั้งในด้านงบดุลส่วนบุคคล อัตราส่วนทางการเงิน (เงินออม/รายได้ ค่าใช้จ่าย/รายได้ หนี้/ รายได้) งบกระแสดเงินสด การทำประกันชีวิต พอร์ตการลงทุน และภาระภาษี เพื่อประเมินความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย และต้องการตามลำดับความสำคัญ

4.การจัดทำ และนำเสนอแผนการเงิน

นักวางแผนการเงินจะต้องจัดทำ และนำเสนอแผนการเงิน โดยเสนอทางเลือกในการลงทุน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของผู้อ่าน

5.การนำแผนการเงินไปปฏิบัติ

นักวางแผนการเงินจะต้องหารือแผนปฏิบัติการร่วมกับผู้อ่านเพื่อดำเนินการตามคำแนะนำในแผนการเงิน ซึ่งผู้อ่านอาจให้ความเห็นชอบ หรือปฏิเสธคำแนะนำรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว ทั้งนี้ นักวางแผนการเงินอาจใช้บริการของผู้ประกอบอาชีพอื่น เช่น นักบัญชี เป็นต้น

6.การทบทวน และปรับแผนการเงินตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากสมมติฐานทางการเงิน และสถานการณ์ส่วนตัวของผู้อ่านอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้น นักวางแผนการเงินจะต้องติดตาม และทบวนความเหมาะสมของคำแนะนำ และผู้อ่านจะต้องแจ้งให้นักวางแผนการเงินทราบ การเปลื่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน และสถานการณ์ส่วนตัวที่มีนัยสำคัญโดยทันที เพื่อใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ที่มา : สมาคมนักวางแผนการเงิน เอกสาร รู้จักกับการวางแผนการเงิน

Leave a Reply

%d bloggers like this: