ผลิตภัณฑ์

ประกันกลุ่ม สำหรับ พนักงาน 5-20 คน

สำหรับบริษัท หรือ องค์กร ทั่วไปที่มีระดับความเสี่ยงไม่เกิน ชั้น 2 สามารถจัดทำ สวัสดิการพนักงาน ด้วยการทำ ประกันกลุ่ม ซึ่ง ประกอบด้วย การประกันชีวิต ประกันการทุพพลภาพ ประกันสุขภาพ แบบผู้ป่วยใน แบบผู้ป่วยนอก ทันตกรรม โดยเลือกแผนให้เหมือนกันทุกตำแหน่ง หรือ ตามลำดับขั้นในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานทั่วไป เป็นต้น

ความคุ้มครองผลประโยชน์แผน1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5แผน 6
การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การประกันภัยอุบัติเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป100,000200,000 300,000 400,000500,000600,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย200,000 400,000600,000800,0001,000,0001,200,000
การสูญเสียการใช้งานแขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร100,000 200,000300,000400,000500,000600,000
การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร100,000 200,000300,000400,000500,000600,000
สูญเสียความสามารถในการพูด และสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง100,000 200,000300,000400,000500,000600,000
สูญเสียความสามารถในการพูด50,000100,000150,000200,000250,000300,000
สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร50,000100,000150,000200,000250,000300,000
การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุนานติดต่อกัน 12 เดือน100,000200,000300,000400,000500,000600,000
การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยนานติดต่อกัน 180 วัน100,000200,000300,000400,000500,000600,000
ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล และศัลยกรรม-ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
-ค่าห้อง และค่าอาหารผู้ป่วยไอซียูต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง
1,0002,000
1,5003,000
2,0004,000
2,5005,000
3,0006,000
3,5007,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ20,00030,00040,00050,00060,00070,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (แบบแยกประเภทผ่าตัด)20,00030,00040,00050,00060,00070,000
ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (1ครั้งต่อวัน/สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)7009001,2001,4501,7002,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ)4,0005,0006,0006,0006,0006,500
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ หรือ ค่าแพทย์ผ่าตัด แล้วแต่กรณี)4,0005,0006,0006,0006,0006,500
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ หรือค่าแพทย์ผ่าตัด แล้วแต่กรณี)6008001,0001,2001,5002,000
เบี้ยประกันภัยรายปี/พนักงาน 1 ท่าน2,7014,2895,9047,4839,07710,727
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในรายปี สำหรับคู่สมรส หรือบุตรต่อ 1 ท่าน2,0673,0214,0024,9475,9076,923

ผลประโยชน์เพิ่มเติม ประกันกลุ่ม ที่สามารถเลือกได้เพิ่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

ความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ต้องการแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4แผนที่5แผนที่ 6
1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (1ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)4005008001,0001,2001,500
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรายปี/พนักงาน/คู่สมรา หรือบุตร 1 ท่าน1,8372,2973,6754,5935,5126,890
2.ค่ารักษาทันตกรรม การตรวจช่องปาก หรือ การขูดหินปูน (สูงสุด 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์)5007008001,0001,2001,500
การตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ และโดยการทดสอบในห้องทดลองปฏิบัติการ (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)5007008001,0001,2001,500
การอุดฟัน การถอนฟัน และการรักษารากฟัน (สูงสุดต่อปีกรมธรรม์)1,0001,2001,5002,0002,5003,000
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาทันกรรมรายปี / พนักงาน / คู่สมรมหรือบุตร 1 ท่าน9901,3501,5661,9802,3942,970
3.สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง-การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย
-เจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
100,000200,0000300,000400,000500,000600,000
เบี้ยประกันภัย 40 โรคร้ายแรงรายปี / พนักงาน / คู่สมรสหรือ บุตร 1 ท่าน7201,4402,1602,8803,6004,320
เบี้ยประกันภัยทั้งหมดรายปี / พนักงาน 1 ท่าน6,2489,37613,30516,93620,58324,907
เบี้ยประกันภัย 40 โรคร้ายแรง และสุขภาพทั้งหมดรายปี / คู่สมรสหรือบุตร 1 ท่าน5,6148,10811,40314,40017,41321,103
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด ขอสงวนวสืทธิ์พิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ โดยจะทำจดหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วัน ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
 • สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยมีประวัติการถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย และต่อมากรมธรรม์ขาดการต่ออายุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง และกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วย (GCIR)

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย (Death Benefit)

 • ให้ความคุ้มครองถึงการเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วยทุกกรณี ที่ไม่ใช้สาเหตุจากอุบัติเหตุ

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Living Benefit)

 • ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ และเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง

หมายเหตุ : ทั้งนี้ความคุ้มครองข้างต้น ทั้งกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วย (Death Benefit) และกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Living Benefit) จะจ่ายเงินผลประโยชน์รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้

การสิ้นสุดสัญญาของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง

 • หลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินผลประโยชน์เต็ม 100% ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นสุดลงทันที
 • สำหรับสัญญากรมธรรม์หลัก และผลประโยชน์อื่นๆ ยังคงมีผลบังคับ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือสัญญาอื่นๆ

40 โรคร้ายแรง ที่ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย

กลุ่มโรคมะเร็ง และเนื้องอก

 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช้มะเร็ง

กลุ่มโรคหัวใจ ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต

 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดเส้นเลือกเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ

 • ไตวายเรื้อรัง
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • ตับวาย
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 • ภาวะตับอ่อนที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • ภาวะข้ออักเสบรูาตอยด์ชนิดรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลื่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคเท้าช้าง

กลุ่มการบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ

 • ตาบอด
 • แผลไหม้ฉกรรจ์
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • ภาวะโคม่า
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ

 • โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
 • โรคเยื้อหุ้มสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคพาร์กินสัน
 • ภาวะอะแพลลิก
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 • โรคโปลิโอ
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อ และเป็นเนื้อตาย
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขน หรือขา

ไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคร้ายแรงข้างต้นที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมการประกันภัย หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

บริการพิเศษ (Special Services)

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง และการแพทย์

 • บริการข้อมูลสำหรับการเดินทาง และการจัดให้บริการทั้งก่อน และระหว่างการเดินทาง
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้เดินทางทั้งใน และต่างประเทศ
 • เป็นการให้บริการด้านข้อมูลเท่านั้น สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องความคุ้มครองอิ่นๆ ที่มีอยู่ ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ของ เอไอเอ (HB Incentive)

 • สิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ ประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 กองทุนเงินทดแทน ประกันจากบริษัทประกันอื่น หรือสวัสดิการประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในอื่นๆ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ มี 2 กรณี

 • กรณีที่ 1 ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล เต็มจำนวนเท่ากับค่าห้อง และค่าอาหาร**
  • เมื่อสมาชิกได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากสิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่เต็มจำนวน ดังกรณีตัวอย่างที่ 1
 • กรณีที่ 2 ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล เท่ากับส่วนต่างที่ยังไม่ได้รับของค่าห้อง และค่าอาหาร**
  • เมื่อสมาชิกได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากสิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าห้อง และค่าอาหาร ดังกรณีตัวอย่างที่ 2
 • ** ผลประโยชน์ทั้ง 2 กรณีข้างต้นจะจ่ายไม่เกินผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหารต่อวัน และจะจ่ายตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด และจำนวนวันสูงสุดของค่าห้อง และค่าอาหารที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ตัวอย่าง : การจ่ายผลประโยชน์ HB Incentive กรณีใช้สิทธิประกันสังคมตั้งแต่วันที่เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ กรณีผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครอง แผน 1 ผลประโยชน์ค่าห้อง และอาหารต่อวัน 1,500 บาท

กรณีตัวอย่างแผน 1 ผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าห้อง และค่าอหารต่อวัน
(A)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(B)
ค่าห้องเรียกร้องจากประกันสังคม
(C)
เอไอเอ จ่ายส่วนต่างหลังจากใช้สิทธิประกันสังคม (แต่ไม่เกินผลประโยชน์)
(D)=(B-C)
HB Incentive/day
(E)=(A-D)
11,5007007001,500
(1,500-0)
21,5001,500700800
(1,500-700)
700
(1,500-800)
31,5002,5007001,500
(2,500-700=1,800 และส่วนต่างจ่ายให้สูงสุดไม่เกินผลประโยขน์ค่าห้อง และอาหารตาม (A)

(1,500-1,500)

กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย

 • ธุรกิจขนาดเล็ก และกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 5-19 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับ เอไอเอ (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน
 • พนักงานที่มีสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของเอไอเอ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี้)
 • วันที่เริ่มที่ผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
 • กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทำประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว

กฏเกณฑ์การสมัครทำประกันภัยให้กับคู่สมรส และบุตรของพนักงาน

 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ และไม่เกินกว่า 18 ปี และยังมิได้สมรส ทั้งนี้ จะขยายความคุ้มครองให้แก่บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 23 ปี โดยเป็นผู้ซึ่งกำลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิได้สมรส
 • คู่สมรส และบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะต้องสมัครเอาประกันภัย ภายใต้แบบแผนเดียวกันกับพนักงาน (เฉพาะประกันสุขภาพ และ 40 โรคร้ายแรงเท่านั้น)
 • กรณีที่นายจ้างต้องการสมัครทำประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงให้แก่คู่สมรส และบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตร ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันของพนักงานทุกท่านจะต้องทำประกันภัย
 • คู่สมรส และบุตรที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครแบบแถลงสุขภาพตามแบบฟอร์มของบริษัท (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี้)

ระดับขั้นอาชีพ

 • ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

เบี้ยประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยเป็นแบบชำระรายปี
 • นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชำระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด

การเลือกแผนประกันภัย

 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
 • 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันภัยได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
 • ความคุ้มครองบังคับตามแผนประกันภัยหลัก ได้แก่ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
 • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันภัยจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน เช่น กรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เป็นแผนประกันภัยต่ำสุด ดังนั้น แผนประกันภัยสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ค่ารักษาทันตกรรม และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้าง สามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทำแล้วพนักงานจะต้องเข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
 • พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันภัยได้เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น
 • แผนของสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะต้องตรงกับแผนประกันภัยหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา
 • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน รวมถึงของคู่สมรส และบุตรทั้งหมด (ถ้าสมัคร)
 • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของพนักงานแบบแถลงสุขภาพ โดยพนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
 • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของคู่สมรส และบุตรแบบแถลงสุขภาพ (ถ้าสมัคร)
 • สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เช็ตชำระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด”

ระยะเวลารอคอย

 • สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่รวมถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัย หรือก่อนพ้นกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันชีวิต

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย / สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น

สร้าง สวัสดิการพนักงาน ด้วย ประกันกลุ่ม โทร 099-164-4747

Leave a Reply

%d bloggers like this: