ประกันกลุ่ม ผลิตภัณฑ์

ประกันกลุ่ม สำหรับ พนักงาน 20-50 คน

สำหรับบริษัท หรือ องค์กร ทั่วไปที่มีระดับความเสี่ยงไม่เกิน ชั้น 2 สามารถจัดทำ สวัสดิการพนักงาน ด้วยการทำ ประกันกลุ่ม ซึ่ง ประกอบด้วย การประกันชีวิต ประกันการทุพพลภาพ ประกันสุขภาพ แบบผู้ป่วยใน แบบผู้ป่วยนอก ทันตกรรม โดยเลือกแผนให้เหมือนกันทุกตำแหน่ง หรือ ตามลำดับขั้นในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานทั่วไป เป็นต้น

ความคุ้มครองผลประโยชน์แผน1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
การประกันชีวิตการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ150,000250,000350,000450,000550,000
การประกันภัยอุบัติเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป150,000250,000 350,000 450,000550,000
การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย300,000 500,000700,000900,0001,100,000
การสูญเสียการใช้งานแขน หรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร150,000 250,000350,000450,000550,000
การสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร150,000 250,000350,000450,000550,000
สูญเสียความสามารถในการพูด และสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง150,000 250,000350,000450,000550,000
สูญเสียความสามารถในการพูด75,000125,000175,000225,000275,000
สูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร75,000125,000175,000225,000275,000
การทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุนานติดต่อกัน 12 เดือน150,000250,000350,000450,000550,000
การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยนานติดต่อกัน 180 วัน150,000250,000350,000450,000550,000
ค่ารักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล และศัลยกรรม-ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
-ค่าห้อง และค่าอาหารผู้ป่วยไอซียูต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน)
รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง
1,5003,000
2,0004,000
2,5005,000
3,0006,000
5,00010,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ30,00040,00050,00060,000100,000
ค่าแพทย์ผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง)30,00040,00050,00060,000100,000
ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (1ครั้งต่อวัน/สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)1,0001,5002,0002,5003,000
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง (ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ)6,0007,0008,0009,00010,000
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ หรือ ค่าแพทย์ผ่าตัด แล้วแต่กรณี)6,0007,0008,0009,00010,000
เบี้ยประกันภัยรายปี/พนักงาน 1 ท่าน3,3964,8096,2227,63511,294
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในรายปี สำหรับคู่สมรส หรือบุตรต่อ 1 ท่าน2,6163,5094,4025,2958,434

ผลประโยชน์เพิ่มเติม ประกันกลุ่ม ที่สามารถเลือกได้เพิ่อความคุ้มครองที่มากขึ้น

ความคุ้มครองผลประโยชน์เพิ่มเติมที่ต้องการแผนที่1แผนที่2แผนที่3แผนที่4แผนที่5
1.ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (1ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)6008001,0001,5002,000
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรายปี/พนักงาน/คู่สมรา หรือบุตร 1 ท่าน2,3703,1603,9505,9257,900
2.ค่ารักษาทันตกรรมค่ารักษาทันตกรรม (สูงสุด ต่อปีกรมธรรม์)
การตรวจช่องปาก หรือการขูดหินปูน การตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ และโดยการทดสอบในห้องทดลองปฏิบัติการ การอุดฟัน การถอนฟัน และการรักษารากฟัน
2,0003,0004,0005,0006,000
เบี้ยประกันภัยค่ารักษาทันกรรมรายปี / พนักงาน / คู่สมรมหรือบุตร 1 ท่าน1,4231,8392,2552,6703,086
3.สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง-การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย
-เจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
150,000250,0000350,000450,000550,000
เบี้ยประกันภัย 40 โรคร้ายแรงรายปี / พนักงาน / คู่สมรสหรือ บุตร 1 ท่าน1,0801,8002,5203,2403,950
เบี้ยประกันภัยทั้งหมดรายปี / พนักงาน 1 ท่าน8,26911,60814,94719,47026,240
เบี้ยประกันภัย 40 โรคร้ายแรง และสุขภาพทั้งหมดรายปี / คู่สมรสหรือบุตร 1 ท่าน7,48910,30813,12717,13023,380
  • บริษัท เอไอเอ จำกัด ขอสงวนวสืทธิ์พิจารณาปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัย และเงื่อนไขการรับประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ใดๆ โดยจะทำจดหมายแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 31 วัน ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์
  • สำหรับลูกค้าเดิมที่เคยมีประวัติการถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย และต่อมากรมธรรม์ขาดการต่ออายุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพิ่มเบี้ยประกันภัยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ผลประโยชน์ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง และกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วย (GCIR)

กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย (Death Benefit)

  • ให้ความคุ้มครองถึงการเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วยทุกกรณี ที่ไม่ใช้สาเหตุจากอุบัติเหตุ

กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Living Benefit)

  • ให้ความคุ้มครองขณะที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ และเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง

หมายเหตุ : ทั้งนี้ความคุ้มครองข้างต้น ทั้งกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วย (Death Benefit) และกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Living Benefit) จะจ่ายเงินผลประโยชน์รวมกัน สูงสุดไม่เกิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด ตามตารางผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้

การสิ้นสุดสัญญาของสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง

  • หลังจากที่ได้มีการจ่ายเงินผลประโยชน์เต็ม 100% ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้แล้ว ความคุ้มครองของผู้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมจะสิ้นสุดลงทันที
  • สำหรับสัญญากรมธรรม์หลัก และผลประโยชน์อื่นๆ ยังคงมีผลบังคับ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือสัญญาอื่นๆ

40 โรคร้ายแรง ที่ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ประกอบด้วย

กลุ่มโรคมะเร็ง และเนื้องอก

  • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช้มะเร็ง

กลุ่มโรคหัวใจ ระบบหายใจ และการไหลเวียนโลหิต

  • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • การผ่าตัดเส้นเลือกเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
  • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
  • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย
  • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
  • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า

กลุ่มโรคเกี่ยวกับอวัยวะ และระบบการทำงานที่สำคัญ

  • ไตวายเรื้อรัง
  • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
  • ตับวาย
  • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
  • ภาวะตับอ่อนที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
  • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
  • ภาวะข้ออักเสบรูาตอยด์ชนิดรุนแรง
  • การผ่าตัดเปลื่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก
  • โรคเท้าช้าง

กลุ่มการบาดเจ็บร้ายแรง และภาวะทุพพลภาพ

  • ตาบอด
  • แผลไหม้ฉกรรจ์
  • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
  • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
  • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • การสูญเสียความสามารถในการพูด
  • ภาวะโคม่า
  • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน

กลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง ระบบประสาท/กล้ามเนื้อ และภาวะติดเชื้อ

  • โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตัน
  • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรสิส
  • โรคเยื้อหุ้มสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
  • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
  • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
  • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
  • โรคพาร์กินสัน
  • ภาวะอะแพลลิก
  • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
  • โรคโปลิโอ
  • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อ และเป็นเนื้อตาย
  • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขน หรือขา

ไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคร้ายแรงข้างต้นที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมการประกันภัย หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

บริการพิเศษ (Special Services)

บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง และการแพทย์

  • บริการข้อมูลสำหรับการเดินทาง และการจัดให้บริการทั้งก่อน และระหว่างการเดินทาง
  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้เดินทางทั้งใน และต่างประเทศ
  • เป็นการให้บริการด้านข้อมูลเท่านั้น สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น

ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) เมื่อใช้สิทธิเรียกร้องความคุ้มครองอิ่นๆ ที่มีอยู่ ซึ่งมิใช่ผลประโยชน์ที่ได้รับภายใต้กรมธรรม์ของ เอไอเอ (HB Incentive)

  • สิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ ประกันสังคม โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท พ.ร.บ. บุคคลที่ 3 กองทุนเงินทดแทน ประกันจากบริษัทประกันอื่น หรือสวัสดิการประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยในอื่นๆ

ผลประโยชน์ที่ได้รับ มี 2 กรณี

  • กรณีที่ 1 ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล เต็มจำนวนเท่ากับค่าห้อง และค่าอาหาร**
    • เมื่อสมาชิกได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากสิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่เต็มจำนวน ดังกรณีตัวอย่างที่ 1
  • กรณีที่ 2 ได้รับผลประโยชน์ค่ารักษพยาบาลรายวันในโรงพยาบาล เท่ากับส่วนต่างที่ยังไม่ได้รับของค่าห้อง และค่าอาหาร**
    • เมื่อสมาชิกได้เรียกร้องค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จากสิทธิความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าห้อง และค่าอาหาร ดังกรณีตัวอย่างที่ 2
  • ** ผลประโยชน์ทั้ง 2 กรณีข้างต้นจะจ่ายไม่เกินผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าอาหารต่อวัน และจะจ่ายตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุด และจำนวนวันสูงสุดของค่าห้อง และค่าอาหารที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์

ตัวอย่าง : การจ่ายผลประโยชน์ HB Incentive กรณีใช้สิทธิประกันสังคมตั้งแต่วันที่เจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บ กรณีผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครอง แผน 1 ผลประโยชน์ค่าห้อง และอาหารต่อวัน 1,500 บาท

กรณีตัวอย่างแผน 1 ผลประโยชน์ค่าห้อง และค่าห้อง และค่าอหารต่อวัน
(A)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(B)
ค่าห้องเรียกร้องจากประกันสังคม
(C)
เอไอเอ จ่ายส่วนต่างหลังจากใช้สิทธิประกันสังคม (แต่ไม่เกินผลประโยชน์)
(D)=(B-C)
HB Incentive/day
(E)=(A-D)
11,5007007001,500
(1,500-0)
21,5001,500700800
(1,500-700)
700
(1,500-800)
31,5002,5007001,500
(2,500-700=1,800 และส่วนต่างจ่ายให้สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ค่่าห้อง และอาหารตาม (A))

(1,500-1,500)

กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย

คุณสมบัติของธุรกิจที่มีสิทธิสมัครเอาประกันภัย

  • ธุรกิจขนาดเล็ก และกลางที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำ 20-50 คน ซึ่งไม่มีกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงานที่มีความคุ้มครองประเภทเดียวกัน และยังมีผลบังคับกับ เอไอเอ (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน
  • พนักงานที่มีสิทธิจะต้องเป็นพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา และเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี และไม่เกิน 65 ปี ในวันที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มีผลบังคับ
  • อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 45 ปี

หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก

  • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัย
  • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี้)
  • วันที่เริ่มที่ผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันถัดไป หลังจากที่บริษัทได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และอนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
  • กรณีที่พนักงานเข้าร่วมทำประกันภัยระหว่างปีกรมธรรม์ วันที่เริ่มมีผลบังคับตามกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นวันแรกที่เริ่มปฏิบัติงาน หรือวันที่พ้นระยะทดลองงาน (ตามที่นายจ้างกำหนดไว้ในระยะเวลารอคอยในใบสมัคร)

กฏเกณฑ์การสมัครทำประกันภัยให้กับคู่สมรส และบุตรของพนักงาน

  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะให้ความคุ้มครองแก่คู่สมรสของพนักงานที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี และบุตรที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 2 อาทิตย์ และไม่เกินกว่า 18 ปี และยังมิได้สมรส ทั้งนี้ จะขยายความคุ้มครองให้แก่บุตรที่มีอายุระหว่าง 18 ปี จนถึง 23 ปี โดยเป็นผู้ซึ่งกำลังศึกษาเต็มเวลา และยังมิได้สมรส
  • คู่สมรส และบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัยจะต้องสมัครเอาประกันภัย ภายใต้แบบแผนเดียวกันกับพนักงาน (เฉพาะประกันสุขภาพ และ 40 โรคร้ายแรงเท่านั้น)
  • กรณีที่นายจ้างต้องการสมัครทำประกันภัยสุขภาพ และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงให้แก่คู่สมรส และบุตรของพนักงาน คู่สมรสและบุตร ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการรับประกันของพนักงานทุกท่านจะต้องทำประกันภัย
  • คู่สมรส และบุตรที่มีสิทธิเอาประกันทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครขอเอาประกันภัยผู้อยู่ในอุปการะ (การด์ขาว) (ดาวนโหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี้)

ระดับขั้นอาชีพ

  • ผลประโยชน์การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 2

เบี้ยประกันภัย

  • เบี้ยประกันภัยเป็นแบบชำระรายปี
  • นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบชำระเบี้ยประกันภัยของพนักงาน คู่สมรส และบุตรทั้งหมด

การเลือกแผนประกันภัย

  • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
  • 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันภัยไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันภัยได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
  • ความคุ้มครองบังคับตามแผนประกันภัยหลัก ได้แก่ ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน
  • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันภัยจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน เช่น กรณีที่เลือกแผนประกันภัยที่ 1 เป็นแผนประกันภัยต่ำสุด ดังนั้น แผนประกันภัยสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ค่ารักษาทันตกรรม และสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้าง สามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทำแล้วพนักงานจะต้องเข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
  • พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันภัยได้เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น
  • แผนของสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง จะต้องตรงกับแผนประกันภัยหลัก

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสวัสดิการพนักงาน (สำหรับนายจ้าง)
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจ พร้อมลงนามประทับตรา
  • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงาน รวมถึงของคู่สมรส และบุตรทั้งหมด (ถ้าสมัคร)
  • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของพนักงานแบบแถลงสุขภาพ โดยพนักงานเป็นผู้กรอกรายละเอียดทั้งหมด
  • ใบสมัครขอเอาประกันภัยของคู่สมรส และบุตรแบบแถลงสุขภาพ (ถ้าสมัคร) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กที่นี้)
  • สำเนาบัตรประชาชนของพนักงาน คู่สมรส และบุตรแต่ละคน พร้อมลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เช็ตชำระเบี้ยประกันภัย สั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จำกัด”

ระยะเวลารอคอย

  • สัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรงนี้ จะไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นใดนอกเหนือจากโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ และไม่รวมถึงความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่กำหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นก่อนผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการประกันภัย หรือก่อนพ้นกำหนดระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองประกันชีวิต

บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่า สมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย / สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

การนำส่งเบี้ยประกันเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกัน การที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตมาเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น

สร้าง สวัสดิการพนักงาน ด้วย ประกันกลุ่ม โทร 099-164-4747

Leave a Reply

%d bloggers like this: