ประกันชีวิต

จะซื้อ ประกันชีวิต ได้จากที่ไหนบ้าง

หากท่านประสงค์ที่จะซื้อ ประกันชีวืต สามารถซื้อผ่าน ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และผ่านทางโทรศัพท์ และทางไปรษณีย์ แต่ไม่ว่าจะซื้อโดยวิธีใดก็ตามควรศึกษา หรือสอบถามให้เกิดความเข้าใจอย่างละเอียด และการประกันชีวิตแบบนั้น จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของท่าน โดยไม่จำเป็นต้องรีบด่วนตัดสินใจ

ปัจจุบัน มีจำนวนบริษัทประกันชีวิตทั้งหมด 25 บริษัท ซึ่ง สำนักงาน คปภ. จะกำกับดูแลบริษัทตั้งแต่ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย การกำกับดูแลการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น และการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย ด้วยการบริหารระบบกำกับธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตราสากล และมีศูนย์รับเรื่องเรียนไว้บริการหากผู้เอาประกันภัยมีข้อข้องใจ หรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ.ยังมีการแจ้งรายชื่อบริษัทประกันภัยที่มีการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งเป็นการแสดงถึงมาตราฐานการให้บริการของบริษัทด้วย

หากต้องการตรวจสอบรายชื่อ ที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ และสาขาบริษัทประกันชีวิต สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน คปภ. http://www.oic.or.th หรือที่ สายด่วนประกันภัย 1186

ข้อความสำคัญสำหรับผู้สนใจทำ ประกันชีวิต

ท่านไม่ควรซื้อประกันชีวิต หากตัวแทน/นายหน้า มีพฤติกรรมดังนี้

  • ไม่แสดงตนว่าเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย พร้อมแสดงบัตรหรือแจ้งหมายเลขบัตรตัวแทน หรือนายหน้าที่ออกโดยสำนักงาน คปภ.
  • บอกท่านว่าการทำประกันชีวิตเหมือนการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์
  • บอกท่านว่าทำประกันชีวิตเพื่อรองรับความเสี่ยงของครอบครัวในอนาคต สำหรับตัวท่านหรือผู้รับผลประโยชน์ แต่ไม่แนะนำท่านให้คำนึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไปจนครบอายุสัญญา
  • ไม่บอกท่านว่าอัตราผลประโยชน์ที่ปรากฏในเอกสารสำหรับแนะนำการขายประกันชีวิต เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่อัตราผลประโยชน์จริงซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งอาจมากหรือน้อยกว่าตัวอย่างก็ได้ (เฉพาะกรณีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบมีการจ่ายเงินปันผล)

ที่มา : รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิต ใกล้ตัวคุณ , สำนักงาน คปภ. ,หน้า 6-7

Leave a Reply

%d bloggers like this: