คุณค่าที่เราภาคภูมิใจ

แบ่งปันความรู้ นิสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สร้างความตระหนักรู้ ตะหรักคิด ในการวางแผนการเงิน เพื่อเตรียมเข้าสู่วัยทำงาน วันที่ 14-15/09/2019


คุณครู กว่า 400 คน ได้ฝึกทักษะการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดอบรมให้คุณครูทั่วประเทศ หลักสูตร 3 วัน ปี พ.ศ. 2560


สร้างความเข้าใจในการวางแผนเกษียณอายุ

การเข้าใจถึงปัจจัยในวางแผนเกษียณอายุจะช่วยให้เกษียณอย่างเป็นสุข

การสร้างความตะหนักรู้ ตะหนักคิด วางแผนการเงิน และลงมือปฏิบัติ

การให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

%d bloggers like this: