ประกันชีวิต

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับช่องทางการซื้อ ประกันชีวิต ผ่านตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต

ผ่านตัวแทนประกันชีวิต (Insurance Agent)

วิธีการ

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์จะทำประกันชีวิต แจ้งถึงความคุ้มครองที่ต้องการจ่ายโดย ตัวแทนประกันชีวิต จะเป็นผู้คัดเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัทที่ตนสังกัดอยู่ ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย

ผ่านนายหน้าประกันชีวิต (Insurance Broker)

วิธีการ

ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งความประสงค์จะทำประกันชีวิต แจ้งถึงความคุ้มครองที่ต้องการจ่ายโดย นายหน้าประกันชีวิต จะเป็นผู้คัดเลือกกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บริษัทประกันชีวิต ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ขอเอาประกันภัย

สิ่งสำคัญที่ควรทราบ

ทุกครั้งที่ตัวแทน/นายหน้า เสนอขายการ ประกันชีวิต ต้อง

  • แจ้งชื่อ นามสกุล บริษัทที่สังกัด พร้อมทั้งแสดงใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า
  • แจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าเป็นการขายประกันชีวิต โดยใช้เอกสารการเสนอขายของบริษัท
  • ตัวแทนประกันชีวิตต้องไม่ชักชวนให้ผู้เอาประกันภัย ยกเลิกกรมธรรม์เดิม เพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่

ที่มา : รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิต ใกล้ตัวคุณ , สำนักงาน คปภ. ,หน้า 8

Leave a Reply

%d bloggers like this: