รู้จักเรา

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ

 • พันธกิจที่ 1 สร้างความสงบทางใจให้ผู้คนด้วยการวางแผนการเงินที่ให้พวกเค้าบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิต 
 • พันธกิจที่ 2 สร้างสรรค์นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม 
 • พันธกิจที่ 3 สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สนับสนุนวางแผนการเงิน และช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าการเงินที่เหมาะสมกับแผนการเงิน

บริการของเรา

 • วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุแต่ละเป้าหมายสำหรับ เจ้าของธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิทยาศาสตร์ ดารา นักแสดง นักกีฬา เป็นต้น
 • จัดฝึกอบรมการวางแผนเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง ภาษี และมรดก
 • วางแผนการเงินกองทุนขององค์กรต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
 • จัดหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมให้บุคลากรในองค์กร
 • จัดหาประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคคลากรในองค์กร
 • จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นกองทุนรวม RMF, LTF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการประกันภัยทุกชนิดให้เหมาะสมกับความจำเป็นของลูกค้า
 • วางแผนและจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างความมั่งคั่ง เติบโดและยั่งยืน ส่งต่อได้รุ่นสู่รุ่น
 • สร้างทีม นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม 
%d bloggers like this: