รู้จักเรา

เราสร้างสรรค์ สังคม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

พันธกิจ

สร้างความสุขและความสงบทางจิตใจ

ด้วยการวางแผนการเงินให้พวกเค้าบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงของชีวิต

สร้างสรรค์นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP

ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม

สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สนับสนุนวางแผนการเงิน

ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงสินค้าการเงินที่เหมาะสมกับแผนการเงิน

บริการของเรา

  • วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบเฉพาะเจาะจง และดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุแต่ละเป้าหมายสำหรับ เจ้าของธุรกิจ แพทย์ ทันตแพทย์ นักบิน ผู้พิพากษา อัยการ วิศวกร ผู้ตรวจสอบบัญชี นักวิทยาศาสตร์ ดารา นักแสดง นักกีฬา เป็นต้น
  • จัดฝึกอบรมการวางแผนเงิน การลงทุน การบริหารความเสี่ยง ภาษี และมรดก
  • วางแผนการเงินกองทุนขององค์กรต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย
  • จัดหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมการออมให้บุคลากรในองค์กร
  • จัดหาประกันกลุ่ม เพื่อเป็นสวัสดิการให้บุคคลากรในองค์กร
  • จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นกองทุนรวม RMF, SSF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการประกันภัยทุกชนิดให้เหมาะสมกับความจำเป็นของลูกค้า
  • วางแผนและจัดทำธรรมนูญครอบครัวให้เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างความมั่งคั่ง เติบโดและยั่งยืน ส่งต่อได้รุ่นสู่รุ่น
  • สร้างทีม นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT ™ และที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีศิลธรรม 

%d bloggers like this: